For your Health

Algemene voorwaarden

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te
verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de
praktijk of op de website te plaatsen.

De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen
naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de
overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Natuurgeneeskundig
Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven
verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen
sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant of per pin.

Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijk op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

De Natuurgeneeskundig therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.

De Natuurgeneeskundig therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.

De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.